iSeleQt
iSeleQt

Inloggen Beheersysteem Werkgeluk

Je wordt doorverwezen naar de inlogpagina van Heppie de Peppie.

iSeleQt

Inloggen Beheersysteem Talent Management & Recruitment

Je wordt doorverwezen naar de inlogpagina van het iSeleQt Beheersysteem.

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Ze vormen een bindende overeenkomst tussen jou en iSeleQt. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn als je de dienst gebruikt.

Artikel 1 Definities

iSeleQt
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iSeleQt BV, kantoorhoudende aan de Binnenweg 52, 6955 AZ Ellecom.

Content
Alle informatie die door de gebruiker via de website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de profielen en de vacatures.

Databank
De door iSeleQt aangelegde database(s) met daarin profielen en vacatures.

Dienst
De dienst die iSeleQt aan de gebruiker verleent via de website, waardoor de gebruiker via de account, onder de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden 1) in het geval de gebruiker werkgever is, (een) vacature(s) en eventuele andere content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen en toegang en inzage in de databank met profielen kan krijgen en 2) in het geval de gebruiker kandidaat is, een profiel en eventuele andere content kan plaatsen en toegang en inzage in de databank met vacatures kan krijgen. Daarnaast biedt iSeleQt ook andere diensten aan, zoals: HR advies, training, coaching en opleidingen voor gebruikers van de HR gerelateerde software instrumenten. Ook deze activiteiten vallen onder het hoofdstuk ‘diensten’.

Gebruiker
De kandidaat en/of de werkgever, die gebruik maakt van de dienst.

Gebruiksvoorwaarden
De gebruiksvoorwaarden van iSeleQt.

Inloggegevens
De gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar accounten om gebruik te kunnen maken van de dienst.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow.

Partij
Een partij (gebruiker en/of iSeleQt) bij deze gebruiksvoorwaarden.

Privacy statement
Het privacy statement van iSeleQt, beschikbaar op www.iSeleQt.com.

Profiel
Een door een kandidaat geplaatst bericht, waarin wordt vermeld zijn of haar cv, gegevens, beschikbaarheid per type vacature, regio, dag en/of dagdelen, zoals aangegeven op de website.

Vacature
Een door een werkgever geplaatst bericht, waarin werk wordt aangeboden en waarop door een kandidaat kan worden gereageerd.

Website
De website van iSeleQt: www.iSeleQt.com en alle onderliggende pagina’s.

Werkgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die als werkgever gebruik maakt van de dienst.

Kandidaat
De natuurlijke persoon die als kandidaat gebruik maakt van de dienst.

Artikel 2 Algemeen

2.1

iSeleQt is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de dienst onder de aandacht van de gebruiker gebracht. Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert de gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen.

2.2

Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

Artikel 3 Toegang tot de dienst

3.1

Onder de voorwaarden, zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, geeft iSeleQt de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de dienst en de website, alsmede om de content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3.2

Op de website worden nadere voorwaarden gesteld waaronder de gebruiker gebruik kan maken van de dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop vacatures en profielen kunnen worden aangemaakt en geplaatst.

3.3

Om gebruik te kunnen maken van de dienst moet de gebruiker een account aanmaken op de manier zoals beschreven op de website. De gebruiker staat er jegens iSeleQt voor in, dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de gebruiker tevens inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn account.

3.4

De gebruiker staat er jegens iSeleQt voor in, dat hij gerechtigd is om van de diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart iSeleQt voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de dienst door de gebruiker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van profielen, vacatures of andere content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

3.5

De gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte content, alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de content indien deze niet langer correct is. De gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte content van groot belang is voor de optimale werking van de dienst.

3.6

De gebruiker is zelfverantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inloggegevens. Het is de gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken, dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn account. De gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de dienst wordt gemaakt. iSeleQt mag ervan uitgaan dat de gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Zodra de gebruiker weet, of reden heeft te vermoeden, dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de gebruiker iSeleQt daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.

3.7

iSeleQt behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de inloggegevens van de gebruiker te veranderen, indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de dienst.

3.8

iSeleQt is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website en/of dienst door derden.

Artikel 4 Gebruik van de dienst

4.1

De gebruiker aanvaardt dat de website en de dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten, zoals hij die aantreft op de website en/of dienst op het moment van gebruik (op basis van ‘as is’). iSeleQt sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de website en de dienst, tenzij anders is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

4.2

De gebruiker erkent en aanvaardt dat iSeleQt alleen een platform biedt waarop werkgevers en kandidaten met elkaar in contact kunnen worden gebracht. iSeleQt heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de content en andere informatie die door de gebruikers met behulp van de website en/of dienst ter beschikking wordt gesteld. iSeleQt is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van profielen of vacatures. iSeleQt heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de dienst tussen de gebruikers wordt gemaakt, noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.3

De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de website en/of dienst verricht.

4.4

iSeleQt is te allen tijde gerechtigd de dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de gebruiker. Indien de gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen.

Artikel 5 Verplichtingen van de gebruiker

5.1

Door het plaatsen van vacatures, profielen en/of andere content geeft de gebruiker iSeleQt toestemming deze vacatures, profielen en/of andere content op de website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van diensten.

5.2

De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de vacatures, profielen en/of andere content die zij ter beschikking stelt via de dienst gebruikt kan worden door kandidaten danwel werkgevers. iSeleQt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door andere gebruikers.

5.3

Het is de gebruiker niet toegestaan om content te plaatsen die:

1. reclameboodschappen bevat
2. verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de website
3. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is
4. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die ons systeem kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van iSeleQt te omzeilen
5. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de gebruiker bij iSeleQt betrokken is
6. gebruik maakt van andere dan de door iSeleQt goedgekeurde tools om de website te doorzoeken, dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen
7. gegevens van andere gebruikers verzamelt via de dienst om vervolgens deze gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten
8. gegevens van andere gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van iSeleQt
9. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving
10. inbreuk maakt op de rechten van iSeleQt en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy
11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is
12. de belangen en goede naam van iSeleQt kan schaden.

5.4

Verder is het gebruiker niet toegestaan om vacatures continue te verversen met als doel beter vindbaar te zijn op de website. Buiten de in artikel 5.3 genoemde redenen, kan iSeleQt een vacature, profiel en/of andere content verwijderen indien zij van mening is dat deze vacature, profiel en/of andere content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze gebruiksvoorwaarden of wanneer die op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is.

5.5

De gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste content, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de vacatures en/of de profielen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde content inbreuk maakt op zijn (intellectuele eigendoms)rechten dan wel de (intellectuele eigendoms)rechten van een andere gebruiker of een derde, zal de gebruiker dit onverwijld aan iSeleQt melden via info@iSeleQt.

5.6

ISeleQt behoudt zich het recht voor om content, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (delen van) vacatures en/of bedrijfsinformatie danwel profiel, in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de website, indien dit naar het oordeel van iSeleQt noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van iSeleQt. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de gebruiker artikel 5.3 overtreedt.

Artikel 6 Verplichtingen van de werkgever (organisatie)

6.1

Het is de werkgever niet toegestaan om:

1. profielen te plaatsen op de website
2. de via de dienst verkregen content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden
3. de door kandidaten verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie, danwel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete vacatures
4. andere werkgevers te benaderen met (geschikte) kandidaten
5. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

6.2

Werkgever mag enkel actieve profielen en contactgegevens van kandidaten uit de databank gebruiken om de kandidaat te benaderen voor een passende, concrete en openstaande vacature.

Artikel 7 Verplichtingen van de kandidaat

7.1

Het is de kandidaat niet toegestaan om:

1. vacatures te plaatsen op de website
2. de via de dienst verkregen content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden
3. de door gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie
4. andere kandidaten te benaderen
5. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 8 Betaling

8.1

Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van iSeleQt zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

8.2

Opdrachten van de gebruiker aan iSeleQt binden iSeleQt pas nadat de opdracht door iSeleQt per e-mail is bevestigd, dan wel nadat iSeleQt kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.

8.3

Voor gebruikmaking van de dienst is een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt in een persoonlijke offerte vastgelegd.

8.4

De prijzen zijn exclusief de wettelijk bepaalde BTW, tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten.

8.5

Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de website.

8.6

Indien gebruik wordt gemaakt van automatisch incasso, zorgt de gebruiker voor een toereikend bank- of girosaldo, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het rekeningnummer en de tenaamstelling. De gebruiker geeft iSeleQt toestemming om het volledige bedrag per automatische incasso te incasseren.

8.7

Indien een periodieke betaling is overeengekomen, en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling door de gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

8.8

Blijft betaling binnen de in artikel 8.7 vermelde termijn uit, dan zal iSeleQt de gebruiker een herinnering sturen waarbij iSeleQt zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten in rekening te brengen.

8.9

Indien de gebruiker de betaling niet binnen de in de artikelen 8.7 en 8.8 bedoelde termijn voldoet, zal iSeleQt de gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden, waarin bovenop de bedragen als bedoeld in voornoemde artikelen, tevens aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

8.10

Vanaf het moment dat de automatische incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien de gebruiker enige factuur van iSeleQt niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de gebruiker automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

8.11

Enig beroep door de gebruiker op opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.

8.12

Ten aanzien van reeds betaalde bedragen dan wel bedragen die op grond van de gebruiksvoorwaarden opeisbaar zijn geworden, vindt nimmer restitutie plaats.

Artikel 9 Beschikbaarheid van de dienst

9.1

iSeleQt is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de gebruiker, de website en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website en/of dienst.

9.2

iSeleQt is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of in de dienst aan te brengen.

9.3

iSeleQt garandeert niet dat de website en/of de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. iSeleQt is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website en/of de dienst.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de diensten, alsmede die via de website en diensten toegankelijk gemaakte informatie, zoals de teksten, look and feel, templates van de vacatures en profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de content, berusten bij iSeleQt en/of haar licentiegevers.

10.2

Ten aanzien van de door de gebruiker op de website geplaatste content, verstrekt de gebruiker aan iSeleQt een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de dienst vereist is.

10.3

Het is de gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de dienst of de website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen content van andere gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij iSeleQt of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

10.4

Het is de gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

10.5

Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker over te dragen. De gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van iSeleQt, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop iSeleQt intellectuele eigendomsrechten heeft.

Artikel 11 Databank

11.1

De databank van iSeleQt is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. iSeleQt is de producent van deze databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze databank. De gebruiker mag gegevens uit de databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de dienst is toegestaan. De gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van iSeleQt, een substantieel deel van de inhoud van de databank opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

11.2

In aanvulling op artikel 5.3 is het de gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de dienst. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan enige softwarematige en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 12 Privacy

12.1

Tijdens het aanmaken van het account en gedurende het verlenen van de dienst, verstrekt de gebruiker (persoons)gegevens aan iSeleQt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het privacy statement van iSeleQt en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1

iSeleQt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

13.2

Indien iSeleQt aansprakelijk is jegens de gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is iSeleQt uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de gebruiker lijdt als gevolg van een aan iSeleQt toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die iSeleQt gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de gebruiker. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan € 1.000 (duizend euro) bedragen.

13.3

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1. materiële schade aan zaken
2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht
3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

13.4

Iedere aansprakelijkheid van iSeleQt voor andere dan directe schade, zoals beschreven in artikel 13.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

13.5

De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van iSeleQt zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 14 Overmacht

14.1

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door iSeleQt indien sprake is van overmacht.

14.2

Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van iSeleQt, tekortkomingen van door iSeleQt ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

14.3

Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

Artikel 15 Duur & Beëindiging

15.1

De gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de dienst te staken en zijn account te beëindigen.

15.2

iSeleQt en de gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de website en de dienst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en deze partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

15.3

De door iSeleQt voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn.

15.4

iSeleQt wijst kandidaat erop dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn, zoals vermeld artikel 7:46d lid 1 BW. De dienst wordt door iSeleQt namelijk direct met instemming van kandidaat uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

15.5

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die iSeleQt ten dienste staan, is iSeleQt te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en onder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens de gebruiker, gerechtigd om:

1. de activiteiten van de gebruiker in verband met de dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen
2. het account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen
3. content te verwijderen.A

Artikel 16 Boetebeding

16.1

Indien gebruiker artikelen 5, 6 en/of 7 van deze gebruiksvoorwaarden schendt, is deze gebruiker iSeleQt per overtreding, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 1000 per gebeurtenis verschuldigd, onverminderd de uitoefening van overige aan iSeleQt toekomende rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 17 Varia

17.1

Op deze gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de dienst en de website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

17.2

Alle geschillen die tussen de gebruiker en iSeleQt ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

17.3

iSeleQt mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de gebruiker het gebruik van de dienst staken en zijn account beëindigen. Dit ontslaat hem niet van de verplichting tot betaling van de reeds afgenomen diensten.

17.4

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de gebruiker en iSeleQt aan het overblijvende gedeelte verbonden. ISeleQt zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 18 Annulering en restitutie iSeleQt Basisopleiding

  • Annulering tot 8 weken voor aanvang: 100 % restitutie
  • Annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang: 75% restitutie
  • Annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang: 50% restitutie
  • Annulering tussen 2 en 1 week voor aanvang: 25% restitutie
  • Annulering binnen 1 week voor aanvang: 0% restitutie